قول بلوچی | برمش
بلوچی

قول بلوچی

در گذشته قول بلوچی وقتی عمل می شد، جنبه حماسی پیدا می کرد. معروف ترین قول های بلوچی در دوران حکومت ملوک الطوایفی ...