دادشاه | برمش
بیوگرافی

دادشاه

دادشاه در ناحيه‌ی‌ كوهستاني‌ اهوران‌ در مركز بلوچستان كه‌ خود در آنجا روستايی‌ زميندار كوچكی‌ بود در اوايل‌ سالهای‌ 1950 پرچم‌ طغيان‌ برافراشت‌. ...